InFact automatiserte telefonintervjuer

Til intervjuer og datainnsamling benytter InFact sin egenutviklede og patentbeskyttede metode, som er presis, hurtig og effektiv. Metoden er basert på at alle spørsmål og svaralternativer leses inn på forhånd, og respondentene taster inn sine svar på telefonen. Metoden har vært brukt med suksess i Norge, Sverige og Danmark siden år 2000 og har vist seg tradisjonelle telefonintervjuer overlegent på hastighet og effektivitet. Systemet gjennomfører hundrevis av intervjuer samtidig.

 

InFact metoden har mange fordeler. Da spørsmålene er forhåndsinnspilt, får alle intervjuede nøyaktig samme intervju (det er samme lydspor) og dermed elimineres den påvirkning av resultatet som kan oppstå ved bruk av individuelle intervjuere. Undersøkelsene gjennomføres på meget kort tid – typisk et par timer – og man får dermed et presist øyeblikksbilde av befolkningens holdninger. Det er særlig vesentlig for nyhetsmedier og politiske partier, hvor det er avgjørende med rask tilgang til fakta. Endelig viser undersøkelser at 2 av 3 respondenter foretrekker InFact metoden fremfor tradisjonelle telefonintervjuer, da det er mer anonymt og avvikles på omtrent halve tiden av et tradisjonelt intervju. Metoden har dog den begrensning at det ikke egner seg for åpne spørsmål.

 

 

For å sikre høye fagstandarder og etisk standard, benytter InFact kun sikre og utprøvde metoder, og har veldefinerte rutiner for alle kritiske prosedyrer. Fra den innledningsvise definering av hypoteser, via formulering av spørsmål, og gjennomføring av analyse, til presentasjon av resultatene. InFact overholder internasjonale bransjestandarder og er  forpliktet til å overholde foreningens etiske regler og retningslinjer.

Les også gjerne  artikkel i Dansk Kommunikationsforenings blad Kommunikatøren om InFacts metode her.

MARKET RESEARCH

Vi kan bistå deg med befolkningsinsikt og undersøkelser innen bestemte målgrupper

Landsrepresentativ undersøkelse

Meningsmålinger som viser hele Norges befolknings holdninger. Undersøkelsen er representativ på kjønn, aldersgrupper og geografiske regioner, og resultatene brytes også ned på disse variablene. Standardformat for landsrepresentative undersøkelser er 1000 komplette intervjuer, som gir en maksimal feilmargin på +/- 3 %. InFact gjennomfører landsrepresentative undersøkelser ukentlig, og det kan bestilles egne undersøkelser eller deltagelse på omnibuser.

  •  

Lokal undersøkelse

Meningsmålinger innenfor et avgrenset geografisk område. Dette kan være fylke, kommune eller til og med bydeler i de største byene, eller en kombinasjon av disse.

 Undersøkelsene behandles på samme måte som landsrepresentative undersøkelser, der resultatene vektes på kjønn, alder, bosted og eventuelt politisk tilhørighet.

 I mindre kommuner må vi avgrense utvalget, men aldri til mindre enn 400 intervjuer, som gir en maksimal feilmargin på +/- 5 %.

 InFact gjør svært sjelden lokale omnibuser.

 Lokale undersøkelser gjennomføres på en aften, og du mottar rapporten senest kl 21

 

Services

Kendskabsanalyse – hvem og hvor mange kender jer?

Det kan ofte være nødvendigt at kunne svare på disse spørgsmål som led i at styrke konkurrenceevnen og forbedre jer i forhold til jeres konkurrenter (se evt. også konkurrentanalyse). Uden indblik i kendskabsgrad og – kilder til jeres virksomhed/produkt kan det være svært at vide, hvor I skal sætte ind.

Hvis I ønsker indblik i kendskabet til lige præcis jeres forretning, er en kendskabsundersøgelse det rette værktøj til dette

Kundeundersøkelser

For at opnå den optimale relation til jeres kunder, er I nødt til at vide, hvad jeres kunder tænker. En kundeanalyse er et værktøj, som kan afdække kundernes opfattelse af jeres virksomhed på forskellige områder. Kundeanalysens overordnede mål er at skabe et grundlag for at øge tilfredsheden og loyaliteten blandt kunderne, da dette afspejler sig på jeres top- og bundlinje.

Ekstern analyse

InFact analyserer også eksterne datasett for oppdragsgivere. Det kan være å sammenstille resultater og presentere disse i en rapport, og det kan være å bruke eksterne datasett for å utvikle oppdragsgivers arbeidsrutiner eller digitale produktrekker.

Databearbeiding

De viktigste funksjonene innenfor databearbeiding er å lage variabler som er transformert av andre variabler eller omkodet fra andre.

Webundersøkelser

Web undersøkelser der vi gjennomfører mot oppdragsgivers egne registre, og epostene blir sendt ut fra oppdragsgivers epostserver.

Oppdragets art og omfang er viktigere for prisen enn antall respondenter for slike undersøkelser.

 InFact har et omfattende bibliotek på slike undersøkelser, som er et godt utgangspunkt som tilpasses hver enkelt oppdragsgiver.

 Webundersøkelser gjennomføres på 1 til 2 uker.

Rapportering

Standard rapportering fra InFact er tabellverk på excel. Som utfører har vi et selvstendig ansvar for at oppdragsgiver tolker resultatene korrekt. Slik tolkningsbistand er derfor inkludert i alle våre undersøkelser, og gjøres som regel over telefonen når oppdragsgiver har mottatt resultatene.

Imidlertid er det mange som ønsker at vi også lager en rapport, der vi skriftlig og med grafikk fremstiller de viktigste funnene. Dette er særlig hensiktsmessig i tilfeller der resultatene skal videreformidles internt eller til 3. part.

Å lage en slik rapport tar normalt en uke, men omfang og kompleksitet kan endre tidsforbruket.