Våre tjenester

InFacts automatiserte telefonintervjuer

Til intervjuer og datainnsamling benytter InFact sin egenutviklede og patentbeskyttede metode, som er presis, rask og effektiv. Metoden er basert på at alle spørsmål og svaralternativer leses inn på forhånd, og respondentene taster inn sine svar på telefonen. Metoden har vært brukt med suksess i Norge, Sverige og Danmark siden år 2000, og har vist seg tradisjonelle telefonintervjuer overlegen på hastighet og effektivitet.

Systemet gjennomfører hundrevis av intervjuer samtidig. InFactmetoden har mange fordeler. Siden spørsmålene er forhåndsinnspilte, får alle respondentene nøyaktig samme intervju (det er samme lydspor), og dermed elimineres den påvirkning av resultatet som kan oppstå ved bruk av individuelle intervjuere. Undersøkelsene gjennomføres på meget kort tid – typisk et par timer – og man får dermed et presist øyeblikksbilde av befolkningens holdninger. Dette er særlig vesentlig for nyhetsmedier og politiske partier, hvor det er avgjørende med rask tilgang til fakta.
Endelig viser undersøkelser at 2 av 3 respondenter foretrekker InFactmetoden fremfor tradisjonelle telefonintervjuer, da det er mer anonymt og avvikles på omtrent halve tiden av et tradisjonelt intervju.

Metoden har dog den begrensning at det ikke egner seg for åpne spørsmål. For å sikre høy fagstandard, benytter InFact kun sikre og utprøvde metoder, og har veldefinerte rutiner for alle kritiske prosedyrer. Fra den innledningsvise definering av hypoteser, via formulering av spørsmål, gjennomføring av analyse, til presentasjon av resultater. InFact overholder internasjonale bransjestandarder og er forpliktet til å overholde foreningens etiske regler og retningslinjer. Les også gjerne artikkelen i Dansk Kommunikationsforenings blad Kommunikatøren om InFacts metode her.

Vi kan hjelpe deg med befolkningsinnsikt og undersøkelser innen bestemte målgrupper

Landsrepresentative
undersøkelser

Meningsmålinger som viser hele Norges befolknings holdninger. Undersøkelsen er representativ på kjønn, aldersgrupper og geografiske regioner, og resultatene brytes også ned på disse variablene. Standardformat for landsrepresentative undersøkelser er 1000 komplette intervjuer, som gir en maksimal feilmargin på +/- 3 %. InFact gjennomfører landsrepresentative undersøkelser ukentlig, og det kan bestilles egne undersøkelser eller deltagelse på omnibuser.

Lokale
undersøkelser

Meningsmålinger innenfor et avgrenset geografisk område. Dette kan være fylke, kommune eller til og med bydeler i de største byene, eller en kombinasjon av disse. Undersøkelsene behandles på samme måte som landsrepresentative undersøkelser, der resultatene vektes på kjønn, alder, bosted og eventuelt politisk tilhørighet. I mindre kommuner må vi avgrense utvalget, men aldri til mindre enn 400 intervjuer, som gir en maksimal feilmargin på +/- 5 %. InFact gjør svært sjelden lokale omnibuser. Lokale undersøkelser gjennomføres på 1 til 3 dager.

Medlems- og
kundeundersøkelser

Et ypperlig verktøy for de med egne registre over kunder eller medlemmer. Undersøkelsene sendes ut med epost i egne undersøkelsesprogrammer.

 

Tilbud med struktur, metode, pris og periode utarbeides i hvert enkelt tilfelle.

 

Send oss en epost for forespørsel.

Skreddersøm
undersøkelser

Tilbyr alle typer undersøkelser og markedsanalyse. Dette kan være web-intervjuer på egne eller befokningsrepresentative paneler, personlige telefonintervjuer mot helt presise grupper, og personlige intervjuer på et gitt sted til en gitt tid.

 

InFact benytter underleverandører på deler av slike oppdrag, men tar et helhetlig faglig ansvar for hele prosessen.

 

Send oss en epost for forespørsel.

Services

Det kan ofte være nødvendig å kunne svare på disse spørsmålene som et ledd i å styrke konkurranseevnen og forbedre dere i forhold til deres konkurrenter (se evt. også konkurrentanalyse). Uten innblikk i kjennskapsgrad og – kilder til jeres virksomhed/produkt kan det være svært at vide, hvor I skal sætte ind.
Hvis I ønsker indblik i kendskabet til lige præcis jeres forretning, er en kendskabsundersøgelse det rette værktøj til dette

For at oppnå den optimale relasjon til kundene dine, er du nødt til å vite hva de tenker. En kundeanalyse er et verktøy som kan avdekke kundenes oppfattelse av deres virksomhet på forskjellige områder. Kundeanalysens overordnede mål er å skape et grunnlag for at øke tilfredsheten og lojaliteten blant kundene, da dette avspeiler seg på deres topp- og bunnlinje.

InFact analyserer også eksterne datasett for oppdragsgivere. Det kan være å sammenstille resultater og presentere disse i en rapport, og det kan være å bruke eksterne datasett for å utvikle oppdragsgivers arbeidsrutiner eller digitale produktrekker.

De viktigste funksjonene innenfor databearbeiding er å lage variabler som er transformert av andre variabler eller omkodet fra andre.

Web undersøkelser der vi gjennomfører mot oppdragsgivers egne registre, og epostene blir sendt ut fra oppdragsgivers epostserver.

Oppdragets art og omfang er viktigere for prisen enn antall respondenter for slike undersøkelser.

 InFact har et omfattende bibliotek på slike undersøkelser, som er et godt utgangspunkt som tilpasses hver enkelt oppdragsgiver.

 Webundersøkelser gjennomføres på 1 til 2 uker.

Standard rapportering fra InFact er tabellverk på excel. Som utfører har vi et selvstendig ansvar for at oppdragsgiver tolker resultatene korrekt. Slik tolkningsbistand er derfor inkludert i alle våre undersøkelser, og gjøres som regel over telefonen når oppdragsgiver har mottatt resultatene.

Imidlertid er det mange som ønsker at vi også lager en rapport, der vi skriftlig og med grafikk fremstiller de viktigste funnene. Dette er særlig hensiktsmessig i tilfeller der resultatene skal videreformidles internt eller til 3. part.

Å lage en slik rapport tar normalt en uke, men omfang og kompleksitet kan endre tidsforbruket.

Kan vi hjelpe deg?

La oss ta en rask samtale, så ser vi om vi finner en god løsning